Kampania „Razem od pierwszej klasy”

Polska szkoła nie wykorzystuje nowoczesnych narzędzi w procesie nauczania, infrastruktura komputerowa polskich placówek nie odpowiada wyzwaniom XXI wieku, pogłębieniu ulega zjawisko cyfrowego wykluczenia – takie wnioski płyną z badań Digital Parents Survey i Digital Teachers Survey przeprowadzonych na zlecenie Intela wśród polskich nauczycieli i rodziców. Legły one u podstaw kampanii „Razem od pierwszej klasy”, zrealizowanej przez agencję Monday PR dla firmy Intel Technology Poland.

Celem kampanii było wywołanie społecznej dyskusji na temat sposobu wyrównywania szans edukacyjnych polskich uczniów poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania. Chcieliśmy zwrócić uwagę opinii publicznej na występujące w Polsce zjawisko cyfrowego wykluczenia, ale także przedstawić sposoby walki z nim, na przykładzie intelowskiego programu Classmate PC. Program polegał na informatyzacji szkół poprzez wdrażanie mobilnych pracowni komputerowych i był realizowany przez władze samorządowe różnego szczebla we współpracy z Intel Technology Poland.

W ramach kampanii „Razem od pierwszej klasy” nagłośniliśmy poprzez relacje medialne pilotażowe, pionierskie na skalę kraju, wdrożenia mobilnych pracowni komputerowych, przedstawiając je jako success stores, i docierając w ten sposób do najważniejszych grup docelowych: przedstawicieli władz na szczeblu centralnym i samorządowym oraz nauczycieli i rodziców. Wypozycjonowaliśmy netbooki edukacyjne – przenośne komputery dostosowane do wieku i potrzeb dzieci w wieku szkolnym – jako narzędzia skutecznie wspomagające nauczanie zintegrowane oraz przedmiotowe. Zaczęliśmy w ten sposób zmieniać postrzeganie komputera w polskiej szkole jako przestarzałego sprzętu wykorzystywanego jedynie na lekcjach informatyki. Do współpracy przy projekcie pozyskaliśmy nauczycieli – ambasadorów akcji, którzy z pozycji praktyków wypowiadali się na temat wpływu nowoczesnych technologii na rozwój uczniów.

W efekcie tematykę informatyzacji polskich szkół udało nam się uczynić zagadnieniem, wokół którego ogniskuje się dyskurs dotyczący edukacji w Polsce. Dyskurs ten z ogólnego poziomu, na jakim był prowadzony wcześniej, przeniósł się na poziom konkretnych rozwiązań (laptop dla każdego ucznia). Skutkiem kampanii było także wzmocnienie wizerunku Intela jako firmy zaangażowanej społecznie, aktywnie zabiegającej o dostosowanie polskiej szkoły do wymogów XXI wieku i walczącej z cyfrowym wykluczeniem poprzez popularyzację  nowoczesnych technologii w edukacji już od najmłodszych klas.